Breddels Consultancy B.V.

Continuering werkzaamheden Woonkwartier


Aangenomen werk Breddels Consultancy b.v.:

 

Ressort Wonen (juni 2016 tot heden)

In Rozenburg heeft Ressort wonen ongeveer 2.100 sociale huurwoningen. Voor een nieuwbouwproject is Breddels Consultancy gevraagd ondersteuning te verlenen.

 

Adviseur Vastgoed West Brabant (mei 2016 tot heden)

Na de fusie zijn er werkzaamheden die op projectniveau nader aandacht vragen.

Een zonnepanelenveld, een project van twee kleine appartementsgebouwen en een grondpositie die tot ontwikkling gebracht kan worden. Daarnaast is gevraagd een studie te doen van hoe de nieuwbouw zich verhoudt tot gestelde- en wettelijke kaders.


Manager Vastgoedontwikkeling Woonwijze (oktober 2016-oktober 2017)

Gedurende dit jaar de projecten tegen het licht gehouden en gezamenlijk nieuwe koersen bepaald. Woonwijze in Vught beheert zo'n 3.100 woningen en heeft nieuwbouwprojecten in ontwikkeling en heeft meer ambities.

 

Ontwikkelaar grondbank woningstichting AlleeWonen (oktober 2014 tot en met november 2017)

De (nog) niet renderende posities van AlleeWonen staan in haar Grondbank. Deze posities dienen tot ontwikkeling te worden gebracht danwel te worden verkocht. Gezien de intensiteit van de werkzaamheden zijn door Breddels Consultancy de bedrijven Honk en Vastgoedvraag geïntroduceerd ter ondersteuning.


Adviseur risico-analyse vastgoedportefeuille

Bernardus Wonen wenst haar nieuwbouwopgave gespiegeld te zien tegen de huidige en de te verwachte situatie van de vastgoedmarkt, die van de woningcorporaties in het bijzonder.


Adviseur voor Haarendael in Haaren (april 2014 tot februari 2016)

Surplus is eigenaar, de gemeente heeft de WVG gelegd op de locatie. Plannen om het oud-seminarie op 32 ha grond te transformeren tot onderwijscampus worden door Breddels Consultancy begeleidt.


Teamleider/ manager vastgoed nieuwbouw (2,5-3 dagen/week vanaf 3 juni 2013 t/m april 2016)

Brabantse Waard heeft Breddels Consultancy ingeschakeld om voor ongeveer een tweetal jaren de nieuwbouwopgave samen met een enthousiast team op te pakken en ook diverse ondersteunende tools verder uit te ontwikkelen.

Brabantse Waard is een ondernemende woningcorporatie in de gemeente Moerdijk.

 

Research for Rockwool (March, till December 2013)

For the evaluation of Rockwool MEGA system in real building conditions Nieman Raadgevende Ingenieurs has been enlisted. Nieman invited Breddels Consultancy to measure at the building-sites and to write the reports. The proceedings are abroad (Germany, Switzerland, France, Denmark and England).

 

Onder zoek naar haalbaarheid sociale huurwoningen (voorjaar 2013)

Voor een regionaal opererende ontwikkelaar het maken van bedrijfswaardeberekeningen en het opstellen van een strategie hoe vastgoed verkocht kan worden aan een woningcorporatie.

 

Strategie en management (najaar 2012)

Voor Nieman Raadgevende Ingenieurs klankborden over strategische keuzes.

 

Collegevoorbereidingen (najaar 2012)

Voor Nieman Raadgevende Ingenieurs worden diverse colleges voorbereid voor opleidingen in Zwolle.

 

Zayaz Vastgoedontwikkeling (ZVGO)

Directeur ad interim vanaf 1 februari 2012 tot en met 31 juli 2012 via Cofier.

 

Vieya Wooncorporatie Dongen (vanaf september 2010 tot en met eind januari 2012)

Interim manager Vastgoed.

Zowel nieuwbouw als beheer behoren tot de werkzaamheden:

Vieya ontwikkelt van nieuwbouwwoningen tot maatschappelijk vastgoed;

Van grootschalig onderhoud tot gebiedsontwikkeling;

Van binnenstedelijke inpassing tot planmatig- en dagelijks onderhoud.

www.Vieya.nl

 

Afhechten diverse plannen via Cofier

Diverse ontwikkelingen worden afgerond, danwel beëindigd. Afronding van werkzaamheden is gevraagd voor met name Quirijnboulevard. 

www.Cofier.nl

 

Gemeente Sint Michielsgestel (november 2009 tot medio 2010)

Ondersteuning woningbouwopgave bij educatieve clusters.

www.Sint-Michielsgestel.nl

 

 

Adviesburo Nieman (december 2009 tot augustus 2010)

Onderzoek naar nieuwe huisvesting van één van de kantoren voor het adviesbureau. 

www.Nieman.nl

 

Gemeente Haaren (juli 2009 tot en met juni 2011)

Als projectleider het ontwikkelen en realiseren van het centrumplan Helvoirt. 

Er zijn een drietal hoogtepunten in het proces bereikt.

In december 2009 heeft de gemeenteraad plannen goedgekeurd en begin 2010 is er een aanzienlijk voorbereidingskrediet vrijgegeven;

In juni 2010 is via een Europese Aanbesteding de architect voor de brede school met sportzaal gecontracteerd;

In april van 2011 verwachten wij het besluit: Akkoord van het voorlopig ontwerp (schets-) met goedkeuring op gevraagd budget door de Raad.

www.Haaren.nl

 

Woningstichting Volksbelang (september 2009 tot en met 2010)

Onderzoek naar haalbaarheid van een locatie in Made.

Ontwikkeling wegens te drukke werkzaamheden overgenomen door Cofier.

www.Volksbelang-made.nl

 

Teamleider Singelveste AlleeWonen (augustus 2009 tot december 2009)

Door het plotseling onstaan van een vacature van teamleider vastgoedontwikkeling is gevraagd om terug te keren totdat een nieuwe kracht operationeel is.

www.Alleewonen.nl

 

Bedrijfswaardeberekening voor Woonstichting EttenLeur (mei 2009)

Voor de afweging onroerend goed te verwerven is gevraagd om de waarde te bepalen zodat een bieding gedaan kon worden aan de huidige eigenaar.

www.Woonwel.nl

  

Manager Vastgoed bij Singelveste (februari 2008 tot april 2009)
Als interim manager vastgoed begeleidt Ruurd Breddels de ontwikkelaars (ontwikkelingsmanagers en projectleiders) van Singelveste. Singelveste is een woningcorporatie in Breda. Met Breddels Consultancy is overeengekomen om tijdelijk de functie in te vullen. Een twintigtal ontwikkelingen waarbij nieuwbouw is gemoeid staat op de projectenlijst van Singelveste.

www.Alleewonen.nl


Piushaven Tilburg (oktober 2007 tot december 2009)
Via Cofier is voor De Wever en WonenBreburg een ontwikkeling opgestart door Breddels Consultancy in het herstructureringsgebied Piushaven te Tilburg. Op de locatie van de Dienstencentrale heeft De Wever haar bezit ingezet om naast de andere ontwikkelingen een substantieel gebied toe te voegen aan de herstructureringsopgave. WonenBreburg is met De Wever een samenwerking aangegaan om ongeveer 175 appartementen en 2.000 m2 commerciële voorzieningen op de begane grond te ontwikkelen en realiseren.

www.Cofier.nl


Nieuwe opdracht van de gemeente Sint-Michielsgestel (van augustus 2007 tot mei 2009)
Het verplaatsen van een sportpark, waarop een andere functie in de toekomst moet komen is een tweede opdracht vanuit de gemeente. De eerste opdracht, de Schoolstraat in Berlicum, waar een nieuw educatief cluster moet komen is recent op het punt gekomen waar via een Europese Aanbesteding de ontwikkelingsopdracht aan één van de vijf geselecteerde partijen is gegund. De tweede opdracht houdt in het maken van een risicoanalyse voor diverse locaties waar nieuwe sportvelden geplaatst zouden kunnen worden en het aanbieden aan de gemeente van koopopties van de geselecteerde gronden.


Continuering opdrachten Cofier (van juni 2007 tot april 2010)
Na het overdragen van de werkzaamheden aan de nieuwe hoofd vastgoedontwikkeling worden diverse opdrachten verder uitgewerkt door Ruurd Breddels. Voor de woningcorporatie Aramis uit Roosendaal het werk Jeugd Zorg Onderwijscentrum, voor WonenBreburg de begeleiding van het werk Achter de Lange Stallen in Breda, ook voor Breburg een nieuw project in de binnenstedelijke opgave Piushaven, voor Domein het project in Son en Breugel, Sonniuspark en diverse acquisitiewerkzaamheden voor Casade uit Waalwijk.


Hoofd Vastgoedontwikkeling Cofier a.i. (mei 2006 tot juni 2007)
Het doet mij genoegen om te kunnen meedelen dat ing. Ruurd Breddels vanaf 1 mei 2006 voor een periode van tenminste 6 maanden als hoofd vastgoedontwikkeling a.i. voor Cofier werkzaam zal zijn.

Als hoofd vastgoedontwikkeling wordt hij de direct leidinggevende van de ontwikkelingsmanagers en zal hij onze opdrachtgevers bij nieuwe initiatieven met raad en daad ter zijde staan. Voorts blijft hij verantwoordelijk voor de opdrachten die hij reeds voor meerdere opdrachtgevers van Cofier onder handen heeft.

 

Opstart werkzaamheden gemeente Sint-Michielsgestel (februari 2006 tot mei 2009)
In Berlicum zal een educatief cluster ontstaan waar een clustering plaatsvindt van wonen, winkelen en leren. De gemeente heeft aan Breddels Consultancy b.v. gevraagd het management namens hen op te pakken om het project in de markt te zetten.

 

Continuering werkzaamheden Cofier (1-1-2006)
Via Cofier zijn werkzaamheden opgepakt om een project in Son en Breugel te begeleiden voor Domein uit Eindhoven. Het betreft het HIVA terrein dat in eigendom is van Domein. Daarnaast zijn in Best een tweetal projecten langs het spoor waar Domein aanbiedingen beoordeelt. De onderleggers worden door ons verzorgd. Op de Quirijnboulevard, een ontwikkeling waar Wonen Breburg en de gemeente in participeren worden diverse woningtypen ontwikkeld. De laatste drie deelprojecten met totaal vijf architecten worden ons bureau opgepakt.


Begeleiding De Stadsheer te Tilburg (1-11-2005)
Adviesburo Nieman begeleidt de bouw van vele projecten. Voor De Stadsheer te Tilburg heeft Amvest via Adviesburo Nieman ondersteuning van Breddels Consultancy b.v. ingeroepen. Door middel van een (uitvoerings-) risico-analyse wordt met name de gevelsluiting begeleid van dit ruim 100 meter hoge appartementencomplex.

 
Cofier, namens vijf woningcorporaties (1-10-2005)
Voor Cofier in Tilburg (opgericht door vijf woningcorporaties) worden diverse projecten begeleid. Cofier ontwikkelt en realiseert projecten voor woningcorporaties, zorginstellingen en marktpartijen. Sociale woningbouw, maar ook koopwoningen en combinatieprojecten van wonen, zorg en welzijn. De activiteiten van Cofier strekken van locatieacquisitie en conceptontwikkeling tot planvoorbereiding en bouwmanagement. Een full-service bedrijf dus.

 

In Waalwijk vindt er namens Casade Woondiensten overleg plaats met de gemeente om een bedrijfsverzamelgebouw voor ISD, CWI en UWV en andere diensten te ontwikkelen naast het nieuw te bouwen gemeentehuis. In Breda wordt door Wonen Breburg aan de Tramsingel vastgoed ontwikkeld op een braak liggend terrein. De gemeente Baarle-Nassau heeft een prijsvraag uitgeschreven waar Cires, Singelveste en Wonen Breburg gezamenlijk aan meedoen. Cofier heeft dhr. Breddels gevraagd deze prijsvraag voor te bereiden.

 

Vestigingsmanager Adviesburo Nieman september 2005 - januari 2008

Het opzetten van het vierde kantoor van Adviesburo Nieman. Opdracht was het huren en het inrichten van een nieuw kantoor in Eindhoven, het aannemen van goed gekwalificeerde mensen en het uitbreiden van het klantenbestand.

De noodzaak van een vierde vestiging ligt besloten in de toenemende vraag in ons vakgebied, juist ook vanuit het zuiden van het land. De overheid reageert in toenemende mate op gebeurtenissen en feiten die zich in Nederland, maar ook die zich er buiten voordoen. Brandveiligheid, beperking luchtverontreiniging en beperking energieverbruik zijn onderwerpen die actueel zijn en die overheden motiveren tot het opstellen van regels en wetten. De toenemende dichtheid van de bevolking en de vele raakvlakken van woningbouw met natuur, de agrarische sector, industrie en verkeer geven een intensivering van regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van geluid. De vertaalslag van deze regels en wetten naar de praktijk van alle dag is een specialisme geworden waar het de kunst is de theorie te vertalen in werkbare en betaalbare oplossingen. Adviesburo Nieman doet dit en blijft dat doen in de toekomst, straks ook vanuit ons kantoor in Eindhoven.


Adviesburo Nieman opent begin 2006 haar vierde vestiging.
Na Utrecht, Zwolle en Rijswijk opent Adviesburo Nieman begin 2006 een vierde kantoor in Eindhoven. Vanuit dit kantoor zullen dezelfde diensten in kwaliteitszorg en bouwfysica aangeboden worden. Wij zullen u vergelijkbaar met de andere vestigingen als kennis- en adviescentrum voor woning- en utiliteitsbouw (commercieel vastgoed) ten dienste staan.

 

In eerste instantie zullen Ruurd Breddels (vestigingsmanager, ingehuurd bij Breddels Consultancy b.v.), Adriaan de Jong (senioradviseur Bouwbesluit, bouwfysica, brandveiligheid, energieprestatie) en Lars van de Kamp (adviseur Bouwregelgeving, EPC) uw aanspreekpunten zijn vanuit Eindhoven. Wanneer het kantoor operationeel is zullen wij u verder informeren over telefoon- en faxnummers en de collega’s die daar gaan werken. Ruurd, Adriaan en Lars zijn tot en met de opening van het nieuwe kantoor bereikbaar via de vestiging Utrecht.


Vestiging Eindhoven, Postbus 1385, 5602 BJ Eindhoven, E-mail: eindhoven@nieman.nl
Bezoekadres per januari 2006: Verdunplein 17, 5627 SZ Eindhoven


Ervaring bij marktpartijen
Als ontwikkelingsmanager bij Heijmans van maart 2001 t/m september 2005 ontwikkelingen opgestart en de ontwikkelaars van Heijmans in de regio Brabant aangestuurd.


Verantwoording over de navolgende werken:
• Goirle, centrumplan De Hovel, De Parkwoningen, appartementencomplex De Beukenhof en Oranjeplein
• Rijen, inbreidingslocatie De Leertuinen
• Tilburg, Witbrant West, verkoop Interpolislocatie naast de universiteit
• Waalwijk, Landgoed Driessen, appartementen Sint Jansplein
• Boxtel, DUBO uitbreidingswijk In Goede Aarde
• 's-Hertogenboch, Nieuw- en verbouw Mariënburg, opstartfase Brabantbad, appartementen Zuidwal - Beurdsestraat, Groote Wielen De Watertuinen
• Sint Michielsgestel, het Centrumplan
• Berlicum, woningbouwlocatie Schuurkerkpad
• Uden, opstartfase inbreidingslocatie Dico-terrein
• Eindhoven, plan De Hoogstraat

 

Als hoofd bedrijfsbureau en daarna hoofd planontwikkeling bij de BAM van april 1995 t/m februari 2001.

Als projectleider bij (toenmalig) NBM Amstelland, het bouwbedrijf Tiemstra Nijmegen van 1991 /m 1995.