Breddels Consultancy B.V.

Verstedelijking en ruimte


Streekplan en uitwerkingsplannen
Het Streekplan heeft zorgvuldiger gebruik van de ruimte als hoofddoel. Het gaat er om met het ruimtelijke beleid bij te dragen aan de balans tussen het economische, het ecologische en het sociaal-culturele kapitaal van Brabant. Om hieraan richting te geven zijn in het Streekplan vijf leidende principes voor het provinciaal ruimtelijk beleid verwoord:

• meer aandacht voor de onderste lagen;
• zuinig ruimtegebruik;
• concentratie van verstedelijking;
• zonering van het buitengebied;
• grensoverschrijdend denken en handelen.

Meer aandacht voor de onderste lagen
In het uitwerkingsplan is het zogenoemde landschappelijk raamwerk ontwikkeld. Hierbij zijn de elementen van onderste lagen zoals de geomorfologie, het watersysteem en de GHS geïntegreerd.


Zuinig ruimtegebruik
Het provinciale beleid gaat uit van een sterk accent op inbreiden en herstructureren, intensiveren en meervoudig ruimtegebruik. Dit betekent dat bij het zoeken naar ruimte om te voorzien in de behoeften voor wonen, werken en voorzieningen de mogelijkheden binnen het bestaande stedelijke gebied zo goed mogelijk worden benut.

Concentratie van verstedelijking
Hiervoor zijn in het Streekplan vijf stedelijke regio’s aangegeven. Het streven is om de woon- en werklocaties zodanig over Brabant te verdelen dat het grootste gedeelte van de woningbouw en de aanleg van bedrijventerreinen in deze vijf regio’s terecht komt.


Zonering van het buitengebied
Dit gebeurt in het kader van de op te stellen reconstructie- en gebiedsplannen.


Grensoverschrijdend denken en handelen
In de plannen aandacht besteden aan de relatie en de samenhang met de omliggende regio’s.

 • Alle uitwerkingsplannen in de provincie Noord brabant
 • Plankaart 1, Ruimtelijke Hoofdstructuur
 • Plankaart 2, elementen van de onderste laag
 • Plankaart uitwerkingsplan breda-tilburg
 • Plankaart uitwerkingsplan buitensteden en Woensdrecht
 • Plankaart uitwerkingsplan Waalboss
 • Plankaart uitwerkingsplan Hilvarenbeek Oisterwijk
 • Plankaart uitwerkingplan Groot Langstraat
 • Plankaart uitwerkingsplan Boxtel, Haaren, Sint Michielsgestel
 • Plankaart uitwerkingsplan Maaskant
 • Plankaart uitwerkingsplan Land van Heusden en Altena
 • Plankaart uitwerkingsplan Steenbergen, Halderberge
 • Plankaart uitwerkingsplan Uden - Veghel
 • Plankaart uitwerkingsplan Land van Cuijk

 • Beleidsregel en verordening stedelijke vernieuwing (ISV)
  De Provincie beschikt over geld van het Rijk voor stedelijke vernieuwing (ISV). Een verordening en een beleidsregel geven de regels en criteria voor het toekennen van deze subsidiegelden.


  Zowel de verordening als de beleidsregel zijn al in 2000 vastgesteld. De verordening beschrijft vooral het ruimere juridische kader, de beleidsregel geeft de beleidsmatige en juridische verfijning aan. Voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is een nieuw tijdvak aangebroken dat loopt van 2005 tot en met 2009. Als sinds 2000 was er een verordening en beleidsregel opgesteld om de subsidies op een juiste manier te kunnen toekennen. Ook deze moeten voor dit nieuwe tijdvak aangepast worden.

  De verordening en de beleidsregel “Stedelijke vernieuwing Noord-Brabant, 2000” zijn een belangrijk kader waarbinnen GS aan vooral projectgemeenten subsidies kunnen verlenen voor projecten op het gebied van fysieke stedelijke vernieuwing. Deze ISV-regeling (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) is de opvolger van de klassieke stads- en dorpsvernieuwing (S.D.V.), die vanaf de jaren '80 in het vorige millenium liep. Op grond van de regelgeving zijn in de periode 2000 tot en met 2004 talloze projecten ondersteund. Denkt u bijvoorbeeld aan de gemeente Geertruidenberg waar ISV een bijdrage heeft geleverd aan het project Dongeburgh, waar de oevers van de Donge opgewaardeerd worden.

  De verordening blijft ook in 2005 nog van kracht. De beleidsregel daarentegen zal in 2005 worden aangepast aan het ISV2-tijdvak, dat loopt van 2005 tot en met 2009.


  Activiteiten
  Behalve voor fysieke stedelijke vernieuwing (“stenen”) kan subsidie worden aangevraagd voor andere activiteiten die de stedelijke vernieuwing in Brabant bevorderen. Het gaat dan niet om fysieke uitvoeringsprojecten, maar om bijvoorbeeld bijzondere planvorming, symposia, procesbevordering, experimenten, enz. In de gemeente Best bijvoorbeeld heeft de bijdrage uit het ISV nogal wat zetjes gegeven om voor de realisatie van een nieuw centrumplan een plan erdoor te krijgen of anders naar een vraagstuk te kijken. Voor deze vorm van ondersteuning kunnen naast gemeenten ook andere (niet-winstbeogende) organisaties en instanties in aanmerking komen.


  Inhoudelijke informatie over stedelijk vernieuwen en over het ISV-budget voor de periode 2005 tot en met 2009 kunt u lezen in de rubriek “Samen vernieuwend verder”.