Breddels Consultancy B.V.

Kan de markt niet (nog) meer werkzaamheden overnemen van corporaties?

Aanleiding

Het blijkt een forse opgave om beleid te vertalen in adequaat handelen. Onderhoud inplannen op basis van gereserveerde middelen, de staat van het bestaand vastgoed, de vraag/verwachting van onze klanten en het omschreven beleid is geen automatisme. Het niet behalen van de gewenste klanttevredenheid, de geplande tijd (snelheid), de gestelde budgetten, de geleverde kwaliteit en/of het beoogd rendement kunnen aanleiding geven tot zorg.

 

SVB

Corporaties hebben een strategisch voorraadbeleid opgesteld. Het strategisch voorraadbeleid is een van de belangrijkste beleidsthema’s. Het doel is om producten en diensten zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van huidige en toekomstige huurders.

 

MJOB

Er is een meerjaren onderhoudsbegroting (of -plan) vastgesteld waarin budgetten genoteerd zijn voor onder andere planmatig onderhoud. Voor een periode van 5 jaar is hiervoor een begroting gemaakt. De eerste jaarschijf is basis voor het inplannen van het planmatig onderhoud van het komende jaar. De meerjaren onderhouds-begroting wordt meegenomen in het opstellen van de jaarbegroting van de corporatie.

 

Cartotheek

Om de status quo van het bezit vast te leggen is een cartotheek aanwezig waarin de technische gegevens van bezit gerubriceerd staan. De  onderhoudscontracten, garantievoorwaarden, de koppeling met de meerjaren-begroting, de huurwaardeberekeningen, de energielabels, brandveiligheid, plattegronden, overzichtskaarten, gebruiks-beschrijvingen en omgevingsbeschrijvingen moeten kennis geven van bezit.

 

 

Prestatie

Om strategie om te zetten in het aanpakken van bezit met de beschikbare middelen worden eigen mensen of externe adviseurs ingeschakeld. Toch blijkt vaak dat het in de markt zetten een opgave is die niet altijd de doelstellingen halen.

 

Vaak wordt geconstateerd dat door tijdsoverschrijding in voorbereiding, het niet up-to-date hebben van de technische staat van het bezit (vergeet de ZAV’s niet) en het niet kunnen bereiken van akkoord van (70% van de) huurders leidt tot afwijkingen ten opzichte van oorspronkelijke doelstellingen.

 

Koers

Om beter sturing te kunnen geven zal de corporatie meer regisseur moeten zijn dan uitvoerder. Het vaststellen van de belangrijkste kaders, het in een breder perspectief benaderen van de markt, het toetsen op geleverde prestaties en de opgaven benaderen vanuit een meerjarenperspectief dan op slechts complexniveau is een methode die leidt tot de beste prestaties.


Het samenstellen van de juiste vragen en kennis hebben de verkregen antwoorden te toetsen leidt tot goede samenwerkingsvormen. Hiertoe beperken de vragen zich niet tot louter uitvoerende taken. Kennis van het benaderen van huurders en de omgeving, het nader opzetten, vormgeven van de technisch woninggegevens, de wijze van plannen om aan te sluiten bij de gereserveerde budgetten en de mogelijkheid om flexibel tegenvallers te kunnen inpassen zijn van belang.

 

Om de markt te blijven controleren zullen kaders opgelegd worden waarbinnen toetsbaar gewerkt moet worden. Klanttevredenheid, kwalitatieve en kwantitatieve prestaties en voldoende scherpte in de prijsstelling zijn voorbeelden. Exit scenario’s behoren daar ook toe.

 

In een veel vroeger stadium kunnen marktpartijen al hun diensten aanbieden aan woningcorporaties. Deze diensten blijven dan niet beperkt tot uitvoerende taken, maar betreffen ook de koude- en de warme opname van woningen en het vullen van de cartotheek, de begeleiding van huurders in het proces en het behalen van 70% medewerking van de betreffende huurders en het monitoren van de voortgang ten opzichte van beschikbare budgetten eventueel met een switch naar andere projectdelen.>> Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten